Skip to content

.Premier® продукти.

Premier Light
Premier Accountant Pro
Premier Autoservice
Premier Expert
ERP Premier

Продуктова гама на Premier®

СУПТО Premier® Light

Софтуер Premier LIGHT версия H18.1.YY.XXX вече е лицензиран от НАП под номер 595 като СУПТО по чл. 52 а, ал. 1 от Наредба Н-18/2006г.

Premier® Accountant Pro

Използвани технолoгии на Microsoft – Microsoft.NET Framework V1.1 and Microsoft SQL Server 2000.

Финансово счетоводен софтуер Premier® Accountant Pro за Windows е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.

Логиката на разработка на счетоводния софтуер е насочена към универсалност на приложението й – без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби на фирмата.

По своето предназначение Premier® Accountant Pro е насочен към много широк кръг конкретни потребители – чрез система от предварително дефинирани счетоводни контировки.

В Premier® Accountant Pro предварително е заложена идеята за еднократно въвеждане на счетоводната информация, в резултат на което тя автоматично се прехвърля по всички свързани функционални направления. Всички модули са интегрирани в една обща система, което позволява гъвкавост и висока функционалност на системата. Характерна особеност на Premier® Accountant Pro е максимална опростеност и достъпност при овладяване (от гледна точка на потребителя на системата).

Premier® Autoservice

Premier® Autoservice е специализирана система, разработена изцяло за нуждите на автосервизите.

Една от главните функции на Premier® Autoservice е автоматизацията и автоматичното управление и контрол на ежедневния процес. Premier® Autoservice Ви дава възможност за проследяване и контрол на:
 – разходите;
 – взаимоотношенията с доставчици;
 – взаимоотношенията с клиенти и съставяне на досие на клиента;
 – персонал;
 – каса;
 – отчет и ревизии за склад;
 – продажби.

Premier® Autoservice поддържа:
 – справки за продажби, доставки, клиенти, доставчици,части наличности и др.;
 – отделно досие за всеки автомобил или клиент на Вашия автосервиз;
 – архив на данните;
 – система за фактуриране и издаване на сервизни бележки;
 – възможност за подробен анализ и отчет на автосервиза.

Premier® Autoservice удовлетворява специфичните изисквания относно работния процес:
 – повишава ефективността на работа и обслужване на клиентите;
 – повишава ефективността на работа на мениджърите във фирмата и спомага за
оптимизацията на цялостния процес на управление и контрол;
 – затваря цялостния цикъл на работа на даден автосервиз;
 – поддържа база данни с всички клиенти, техните ремонти, плащания, платени и
дължими суми;
 – актуална база данни за автомобилите и техните досиета;
 – проследяване на всички доставки;
 – възможност за бърза и лесна ревизия на текущото състояние на сервиза;
 – следене на касовите приходи и разходи, плащания към персонал и
целия паричен поток по всяко време;
 – автоматично издаване на фактури.

Premier® Expert

Premier® Expert е разработен с технологията на Microsoft, работещ изцяло в доказалата ефективността, сигурността и стабилността си клиент-сървър среда. Това ви позволява да въвеждате, манипулирате и анализирате информацията от търговския и производствен процес:
 – доставки на стоки и услуги;
 – продажби;
 – прехвърляния между различни обекти;
 – производство;
 – рецептури;
 – ценообразуване;
 – ревизии;
 – кешови плащания;
 – банкови плащания;
 – отношения с кредитори;
 – налични и критични количества;
 – офериране;
 – ценови листи на доставчици;
 – поръчки от клиенти;
 – поръчки към доставчици;
 – поръчки за производство;
 – планиране;
 – осчетоводяване;
 – неограничен брой стоки, фирми, складове;
 – съвместимост между стоки;
 – неограничен брой допълнителни характеристики на стоки;
 – работа с баркодове;
 – складове под митнически контрол;
 – отдалечени работни места;
 – организатор на задачи;
 – богат набор от справки, генериране на собствени справки;
 – богата помощна информация (Help).

Софтуерът е напълно адаптивен и позволява на потребителя да дефинира и изменя структурата с данни, вида на изходните документи в съответствие с фирмената организация. Програмният пакет предлага интуитивен графичен интерфейс и системни съобщения на български език. Оптимизираният интерфейс позволява бързо търсене и управление на документите. Е-Stock Expert е високо надежден, поради наличието на автоматизирани процедури за архивиране, както и специализирани функции за възстановяване на базата данни след аварийни ситуации.

Premier® Expert е основно насочен към търговците, работещи с голямо разнообразие от стоки (лагери, ремъци, автомобилни и индустриални резервни части и др.) и голям брой партньори с разнообразни разплащателни отношения. Специално за търговците на лагери в програмата е заложена и номенклатура от около 15000 лагера с техните размери и основни производители.

Отчитайки различната специфика на всеки един бизнес, както и многообразието от възможности на Premier® Expert, ние сме възприели компонентен принцип на ценообразуване. Това ви позволява да конфигурирате вашата управленска информационна система изцяло според текущите ви изисквания, нужди и възможности, като във всеки един следващ момент можете да я разширявате и развивате съобразно вашите желания.

ERP Premier®

Лицензиран по наредба Н-18 под №249 като СУПТО ERP Premier версия H18.1.YY.MMDD.HHMM.ERP и под №265 като СУПТО ERP Premier версия H18.1.YY.MMDD.HHMM.NET

 В условията на съвременния бизнес се налага да се преодоляват голям брой проблеми във всяка една бизнес организация. За да може управлението да реагира своевременно на бързо развиващата и променяща се динамична среда, трябва да бъдат организирани и контролирани всички процеси. Решението е система за управление на бизнес организации.

 За да бъде осигурена максимална ефективност на организацията, контрола, прогнозирането, планирането и управлението на всеки бизнес, независимо от конкретния предмет на дейност, е развита и продължава да се развива концепцията за ERP (Enterprise Resource Planning) система.

 ERP е философия на бизнес мислене и поведение, която искаме да ви представим. И да ви помогнем да си подредите бизнеса така, че решенията винаги да идват от правилната посока.

 Концепцията ERP предполага:
 – единни методи, правила и процедури за управление на всички ресурси:
технологични, човешки, материални;
 – всички данни, отнасящи се към една регистрирана в системата операция от
произволен характер, без допълнителни обработки да намерят своето
отражениевъв всички свързани области и незабавно да станат достъпни за
всички заинтересовани лица;
 – пълно информационно свързване на собствените действия с тези на клиентите,
доставчиците, конкурентите, държавните органи и всички други, потенциално
свързани с предприятието субекти;
 – функционална всеобхватност;
 – максимална гъвкавост като възможност за реакция на промени;
 – пълна информационна свързаност на всички специалисти.

 Има решения, които макар и да не са универсалното средство, могат в значителна степен да повишат шансовете за успех и да предоставят значителни конкурентни предимства. По своята същност, системата представлява програмен продукт, изцяло съобразен с нормативната уредба на действащото законодателство и пазарните условия в България.

 ERP Premier® е разработен изцяло от нас, съобразен предимно с българските условия на работа, българското законодателство и стандарти, така че да бъде достъпно за всеки бизнес и в същото време да не отстъпва по нищо от световно утвърдените изисквания за качество на ERP системите като гъвкавост, мащабност, надеждност и безотказаност, сигурност и всеобхватна функционалност.

 ERP Premier® е комплексна информационна система за управление на малки и средни предприятия, които търсят цялостно решение, за да контролират и повишат ефективността на своя бизнес. Основно предимство, което системата предоставя на специалистите от всички нива на управление, е средства за автоматизация, оптимизация и контрол на дейността. Системата е гъвкав инструмент, който моделира производствения процес на всички нива, според спецификата на функциониране на предприятието, предотвратява грешките и снижава разходите,подобрява програмирането на изискванията и паралелно позволява подробен анализ на себестойността.

 Управлението на производството включва:
 – технически характеристики на продуктите;
 – поръчки за производство;
 – организация по фази и обработки;
 – управление на ресурсите;
 – изчисляване себестойност на разлики при ревизии;
 – вътрешносчетоводно изчисляване на производствената себестойност;
 – контрол на себестойността;
 – планиране и производствен контрол.

 Системата дава възможност да се дефинират разходно-материални норми за производство (рецептури или спецификации), на базата на които да се формират документите за разходване на материали към производството – “За производство” и документи за заприхождаване на готови продукти и ценни отпадъци – “Произведени”. За да бъде завършен производственият процес, от икономическа гледна точка,  ERP Premier® дава възможност за получаване на пълна общозаводска себестойност на производството посредством натрупване на допълнителни (разпределяеми) производствени общозаводски разходи. Някои от основните възможности на  ERP Premier® са:
 – график за основно производство – от прогноза до поръчка;
 – конфигуратор на продукта – материали, доставчици и т.н.;
 – изчисляване стойността на вложените материали в продукта, формиране
на цена;
 – оферти и поръчки (за продажба), следене на клиентски поръчки на
всички етапи;
 – управление стоковите запаси, пълен финансов анализ на стоковите запаси
и инвентаризация;
 – пълен контрол на номерата – серийни, партиди, проследява движението
на стоките по тези критерии;
 – контрол на качеството – на входа и изхода на процеса.

 ERP Premier® – Планиране на производството (Advanced Production) предоставя възможност за прецизно следене и планиране на материалите, производствените нужди и капацитет като включва:
 – планиране на производствени ресурси – MRP I (Materials Requirements Planning);
 – MRP II (Manufacturing Resource Planning);
 – планиране на капацитета (CRP – Capacity Resource Planning);
 – анализ на нуждите на предприятието от материали и продукция;
 – автоматично генериране на поръчки за материали или
производствени документи.

  ERP Premier® – Системата за търговско управление осигурява цялостна обработка на доставките и продажбите на предприятието и предлага следните функции за управление на бизнеса:
 – управление на клиентските поръчки;
 – управление на складовете, запасите и доставките;
 – планиране и изготвяне на производствени графици;
 – управление на производство по поръчка;
 – оперативно управление на производството и диспечиране;
 – управление на себестойността на продукцията.

 Функционалностите не се ограничават до тук, ежедневно обогатяваме продуктите ни с нови по-бързи, по-мощни и по-удобни възможности!

Ако имате въпроси, имаме отговори