Premier Accountant Pro - счетоводен софтуер

Premier Accountant Pro

Създаден за счетоводители

От счетоводни къщи до вътрешно счетоводство – Acc Pro е интегрирана система, която осигурява цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност 

Зареден "до горе" с функционалност!

Многофункционален прозорец за контиране – удобен интерфейс, който дава възможност за едновременно контиране на операции и анализиране на сметки.

Интелигентна и напълно автоматизирана форма за изчисления свързани с валутни сметки и преоценка.

Бърз и достъпен начин за редакция на принципа “in-line”, който позволява безпроблемна промяна в данните при необходимост.

Гъвкав сметкоплан с неограничен брой нива на поданалитичност, който обхваща всички дейности на големите предприятия.

Възможност за задаване на начални салда по партньори и по документи, което гарантира висока точност в счетоводните документи.

Интелигентна форма, чрез която могат да се закрият автоматично салда по партньори в която и да е валута.

Възможност за генериране и запазване на шаблони при повтаряеми операции, с цел по-бързо въвеждане и автоматизиране.

Интуитивна работа с многоредови операции.

Множество вградени автоматизации за осчетоводяване на специфични стопански операции (допълнително улеснено при осчетоводяване от Premier ERP).

Форма за амортизации, амортизационен план и безпроблемно коригиране на данни.

Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП.

Интелигентен генератор на справки, който позволява задълбочени анализи на данните и допълнителна обработка на резултатите.

Експорт на резултата от справките към популярен формат MS Excel (.xls) MS Word (.docx), PDF (.pdf)

Бърз и стабилен достъп до различни бази на партньори, едновременно въвеждане на данни от няколко работни места и отдалечен достъп по интернет от всяка точка.

И още много възможности, които правят работата с Acc Pro приятна и безпроблемна.

Не сте сигурни дали Premier Acc Pro е правилният избор за Вашата счетоводна къща?

Свържете се с нас и ще Ви консултираме безплатно!

blank